Privacybeleid

Privacybeleid

Introductie

Neem de tijd om ons privacybeleid te lezen.

Gegevensbescherming is een onderwerp dat we in ons bedrijf zeer serieus nemen. Het bekijken en gebruiken van de pagina's van onze website is toegestaan zonder enige vorm van persoonsgegevens te hoeven vermelden. Als een betrokkene echter gebruik wil maken van de diensten die via onze website worden aangeboden, kunnen persoonsgegevens van die gebruiker worden opgevraagd en verwerkt. Als er een noodzaak is om persoonsgegevens te verwerken en er geen wettelijke basis is voor een dergelijke verwerking, zullen wij uw toestemming vragen.

De verwerking van persoonsgegevens, zoals de naam, het adres, het e-mailadres of telefoonnummer van een betrokkene, evenals identificatiegegevens langs elektronische weg, moet altijd in overeenstemming zijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en in overeenstemming met de landspecifieke gegevensbescherming en regelgeving die van toepassing is op ons bedrijf.

Door middel van deze privacyverklaring informeert de organisatie het grote publiek over de aard, het doel en het doel van de persoonsgegevens die worden verzameld, gebruikt en verwerkt. Bovendien worden betrokkenen door middel van deze privacyverklaring geïnformeerd over hun rechten.

Als verwerkingsverantwoordelijke heeft ons bedrijf tal van technische en organisatorische maatregelen genomen om de meest volledige bescherming van de persoonsgegevens die via deze website worden verwerkt, te garanderen. Gegevensoverdrachten via internet kunnen echter beveiligingslekken vertonen en absolute bescherming kan mogelijk niet worden gegarandeerd. Om deze reden staat het alle betrokkenen vrij om persoonsgegevens op alternatieve wijze door te geven, bijvoorbeeld per e-mail.

Wij raden u aan de privacyverklaringen te lezen van de websites waarnaar vanaf deze website wordt gelinkt, zodat u begrijpt hoe externe websites uw informatie verzamelen, gebruiken en delen. Ons bedrijf is niet verantwoordelijk voor privacyverklaringen of andere inhoud op externe sites.

Gegevensverzameling en algemene informatie

Onze website verzamelt een reeks algemene gegevens en informatie wanneer een betrokkene of een geautomatiseerd systeem de website bezoekt. Deze gegevens en algemene informatie worden opgeslagen in de logbestanden van de server.

De gegevensverzameling kan zijn:

 • (1) de soorten browsers en versies die worden gebruikt;
 • (2) het besturingssysteem dat door het toegangssysteem wordt gebruikt;
 • (3) de website van waaruit een toegangssysteem op onze website terechtkomt (zogenaamde referrers);
 • (4) subsites;
 • (5) datum en tijdstip van toegang tot de website;
 • (6) internetadres (IP-adres);
 • (7) internettoegangsprovider van het toegangssysteem;
 • (8) alle andere gegevens en informatie die kunnen worden gebruikt in het geval van aanvallen op onze informatietechnologiesystemen.

Door het gebruik van deze gegevens en algemene informatie verkrijgen wij geen concrete informatie over de betrokkene. Integendeel, deze informatie is nodig om:

 • (1) de inhoud van de Website correct weer te geven;
 • (2) de inhoud van de website te optimaliseren, evenals de gepresenteerde gerichte advertenties (indien van toepassing);
 • (3) de levensvatbaarheid op lange termijn van onze informatietechnologiesystemen en websitetechnologie te waarborgen;
 • Geef autoriteiten de informatie die ze nodig hebben om criminelen te vervolgen in het geval van een cyberaanval. Daarom analyseert de organisatie statistisch gegevens en informatie die anoniem zijn verzameld, met als doel de gegevensbescherming en gegevensbeveiliging van ons bedrijf te vergroten en een uitstekend beschermingsniveau te garanderen voor de persoonsgegevens die we verwerken.

Anonieme gegevens uit serverlogbestanden worden gescheiden van de door de gebruiker verstrekte persoonsgegevens opgeslagen.

Registratie op de website

Hoewel het nog niet beschikbaar is, is het mogelijk voor de gebruiker (betrokkene) om op de aangegeven website enkele persoonsgegevens te registreren. De persoonsgegevens die aan ons worden doorgegeven, worden bepaald door het formulier dat voor de registratie wordt gebruikt.

De door u ingevoerde persoonsgegevens worden uitsluitend geregistreerd en opgeslagen voor intern gebruik door ons bedrijf en voor het in het formulier beschreven doel.

Wanneer u zich op onze website registreert, worden het door de Internet Service Provider (ISP) toegewezen IP-adres en de datum en het tijdstip van de registratie opgeslagen. De opslag van deze gegevens vindt plaats om ervoor te zorgen dat dit de enige manier is om misbruik van onze diensten te voorkomen en, indien nodig, het onderzoek naar gepleegde misdrijven mogelijk te maken.

U bent zich er dan van bewust dat de opslag van deze gegevens noodzakelijk is voor onze bescherming als verwerkingsverantwoordelijken.

De gegevens worden niet aan derden doorgegeven, tenzij er een verplichting bestaat om gegevens door te geven of als de doorgifte dient met het oog op strafrechtelijke vervolging

De registratie van de gebruiker (betrokkene), met de vrijwillige verstrekking van persoonsgegevens, is bedoeld om onze website in staat te stellen de gebruiker inhoud of diensten aan te bieden die vanwege de aard van het onderwerp alleen aan geregistreerde gebruikers kunnen worden aangeboden.

Het staat geregistreerde personen vrij om de persoonsgegevens die tijdens de registratie worden doorgegeven te allen tijde te wijzigen of te verwijderen.

Contactverzoeken via de website

Onze website bevat verschillende communicatiemethoden waarmee u snel in contact kunt komen met ons bedrijf. Deze directe communicatie omvat bijvoorbeeld een algemeen e-mailadres (e-mailadres). Als een betrokkene per e-mail of via een contactformulier contact opneemt met de verwerkingsverantwoordelijke, worden de door de gebruiker verstrekte persoonsgegevens automatisch opgeslagen. Persoonsgegevens die vrijwillig door de betrokkene aan de verwerkingsverantwoordelijke worden doorgegeven, worden opgeslagen met het oog op verdere communicatie. Deze persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden.

Routines voor het verwijderen en blokkeren van persoonlijke gegevens

Ons bedrijf, als verwerkingsverantwoordelijke, zal uw persoonsgegevens slechts verwerken en opslaan zolang als nodig is om het doel te bereiken waarvoor de opslag is gedaan, of voor zover dit is toegestaan door de Europese wetgever of andere wetgevers in wet- of regelgeving waaraan de verwerkingsverantwoordelijke is onderworpen.

Als het doel van de opslag niet van toepassing is, of als de door de Europese wetgever of een andere bevoegde wetgever vastgestelde bewaartermijn verstrijkt, worden de persoonsgegevens geblokkeerd of gewist in overeenstemming met de wettelijke vereisten.

Gegevensbescherming bij sollicitaties en de verwerking ervan – Wervingsformulieren

De verwerkingsverantwoordelijke verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van de door de gebruiker gemaakte applicaties. Deze actie kan ook elektronisch worden uitgevoerd; Een "elektronisch ingediende aanvraag" wordt in aanmerking genomen als een aanvrager de bijbehorende sollicitatiedocumenten per e-mail of via een formulier op de website van de verwerkingsverantwoordelijke indient.

Als de verwerkingsverantwoordelijke een arbeidsovereenkomst aangaat met een kandidaat, worden de verstrekte gegevens opgeslagen met het oog op de verwerking van de arbeidsovereenkomst in overeenstemming met de wettelijke vereisten.

Als er geen arbeidsovereenkomst met de sollicitant wordt gesloten, worden de sollicitatiedocumenten twee maanden na de kennisgeving van de weigeringsbeslissing automatisch verwijderd , voor zover geen ander gerechtvaardigd belang van de verwerkingsverantwoordelijke zich verzet tegen het wissen van de gegevens. Gerechtvaardigd belang kan in deze zaak onder meer een bewijslast zijn in een procedure op grond van de Algemene Wet gelijke behandeling (AGG).

Informatie over gegevensbescherming op het sociale netwerk Facebook

Op deze site integreren we onderdelen van het bedrijf Facebook.

Facebook is een sociaal netwerk.

Een sociaal netwerk is een plaats voor sociaal delen op internet, een online community, waar gebruikers over het algemeen met elkaar kunnen communiceren en communiceren in een virtuele ruimte. Een sociaal netwerk kan dienen als platform voor het uitwisselen van meningen en ervaringen, of de internetgemeenschap in staat stellen persoonlijke of zakelijke informatie te verstrekken. Facebook stelt gebruikers van dit sociale netwerk in staat om privéprofielen aan te maken, foto's te plaatsen en contacten te leggen via vriendschapsverzoeken.

De werkmaatschappij van Facebook is Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, Verenigde Staten. Voor inwoners buiten de Verenigde Staten of Canada is de verwerkingsverantwoordelijke Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbor, Dublin 2, Ierland.

Bij elk bezoek aan een van de afzonderlijke pagina's van onze website waarin een Facebook-component (Facebook-plug-ins) is geïntegreerd, wordt de webbrowser in het IT-systeem van de gebruiker automatisch gevraagd om de weergave van de overeenkomstige Facebook-component via Facebook zelf te downloaden.

Een overzicht van alle Facebook-plug-ins vindt u in https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

In het kader van deze technische procedure verzamelt Facebook informatie over welke specifieke pagina van onze website door de gebruiker is bezocht.

Als u bij Facebook bent ingelogd wanneer u onze website bezoekt, worden alle gegevens over uw (betrokkene) verbindingen met onze website, de tijd die u aan uw bezoek besteedt en de bezochte pagina's naar Facebook verzonden. Voor het verzamelen van deze gegevens maakt Facebook gebruik van eigen tools, die ook gekoppeld zijn aan het betreffende Facebook-account van de gebruiker.

Als u op een van de in onze website geïntegreerde Facebook-knoppen klikt, bijvoorbeeld de "Vind ik leuk"-knop, of als u een opmerking plaatst, koppelt Facebook deze informatie aan uw persoonlijke gebruikersaccount en slaat de persoonsgegevens op.

Facebook ontvangt via zijn tools voortdurend informatie over uw bezoeken aan de website, zolang u tijdens de periode van uw bezoek bij Facebook bent ingelogd.

Dit proces vindt plaats ongeacht of de gebruiker op het Facebook-pictogram klikt of niet. Als een dergelijke overdracht van informatie aan Facebook niet wenselijk is voor de betrokkene, kunt u de verzending van deze informatie voorkomen door uit te loggen van uw Facebook-account voordat u de website bezoekt.

Het door Facebook gepubliceerde gegevensbeschermingsbeleid, beschikbaar op https://facebook.com/about/privacy/, geeft informatie over het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonsgegevens door Facebook. Daarnaast worden de configuratiemogelijkheden van Facebook om de privacy van gegevens te beschermen toegelicht. Daarnaast zijn er verschillende configuratiemogelijkheden beschikbaar om het wissen van de gegevensoverdracht naar Facebook mogelijk te maken. Deze maatregelen kunnen door de betrokkene worden gebruikt om de overdracht van gegevens aan Facebook te wissen.

Informatie over gegevensbescherming over de toepassing en het gebruik van Google Analytics (met anonimiseringsfunctie)

Op onze website hebben we de Google Analytics-component (met de anonimiseringsfunctie) geïntegreerd. Google Analytics is een webanalysedienst. Webanalyse is het proces van het verzamelen en analyseren van gegevens over het gedrag van websitebezoekers.

Een webanalysedienst verzamelt en stemt gegevens af over de website waar een gebruiker vandaan kwam (de zogenaamde referrer), welke pagina's werden bezocht of hoe vaak en hoe lang een pagina werd bekeken.

Webanalyse wordt voornamelijk gebruikt voor website-optimalisatie en om een kosten-batenanalyse van internetadvertenties uit te voeren.

De exploitant van de Google Analytics-component is Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Verenigde Staten.

Voor inwoners van Europa is de verwerkingsverantwoordelijke de Ierse dochteronderneming van Google, gevestigd in Ierland, Dublin, gevestigd in Gordon House Barrow St, Dublin 4, Ierland.

Voor webanalyse via Google Analytics maakt de verwerkingsverantwoordelijke gebruik van de app "_gat". _anonymizeIp." Door middel van deze applicatie wordt het IP-adres van de internetverbinding van de gebruiker door Google ingekort en geanonimiseerd wanneer de website wordt bezocht vanuit een lidstaat van de Europese Unie of een andere staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte.

Het doel van de Google Analytics-component is om het verkeer op de website te analyseren.

Google gebruikt de verzamelde gegevens en informatie onder andere om uw gebruik van de website te evalueren en om u online rapporten te verstrekken over de activiteiten op de website en om andere diensten aan te bieden die verband houden met uw gebruik van de website.

Google Analytics plaatst een cookie op het technologiesysteem van de betrokkene. De definitie van cookies is hierboven uitgelegd.

Door het plaatsen van de cookie is Google in staat om het gebruik van onze website te analyseren. Bij elke verbinding met een van de pagina's van deze website, die door de verwerkingsverantwoordelijke worden geëxploiteerd en waarin een Google Analytics-component is geïntegreerd, verzendt de internetbrowser in het IT-systeem van de gebruiker automatisch de gegevens via de Google Analytics-tool met het oog op online reclame en de afrekening van commissies aan Google.

In het kader van deze technische procedure verwerft Google kennis van persoonlijke informatie, zoals het IP-adres van de gebruiker, die door Google onder andere wordt gebruikt om de herkomst van bezoekers en klikken te begrijpen en vervolgens commissieovereenkomsten op te stellen.

De cookie wordt gebruikt om persoonlijke informatie op te slaan, zoals het tijdstip van toegang, de locatie van waaruit de toegang werd gedaan en de frequentie van bezoeken aan de website door de gebruiker. Telkens wanneer u de website bezoekt, worden deze persoonsgegevens, inclusief het door u gebruikte IP-adres, doorgegeven aan Google in de Verenigde Staten van Amerika. Deze persoonsgegevens worden door Google opgeslagen in de Verenigde Staten van Amerika.

Google kan deze persoonsgegevens die via de technische procedure zijn verzameld, doorgeven aan derden.

De gebruiker kan, zoals reeds vermeld, het plaatsen van cookies op de website te allen tijde verhinderen door middel van de overeenkomstige instelling in de browser die hij gebruikt en zo het plaatsen van cookies permanent weigeren. Een dergelijke aanpassing van de gebruikte browser voorkomt ook dat Google Analytics een cookie op het IT-systeem van de gebruiker plaatst. Bovendien kunnen cookies die al door Google Analytics worden gebruikt, op elk moment worden verwijderd via de browser of via andere programma's.

De gebruiker heeft de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen het verzamelen van gegevens die door Google Analytics worden gegenereerd in verband met het gebruik van de website, evenals tegen de verwerking van deze gegevens door Google. Om dit te doen, moet de betrokkene een browser-add-on downloaden van de https://tools.google.com/dlpage/gaoptout-link  en deze installeren. De browser-add-on informeert Google Analytics via JavaScript dat gegevens en informatie over bezoeken aan webpagina's niet naar Google Analytics kunnen worden verzonden. Het installeren van de browser-add-on wordt beschouwd als een bezwaar tegen Google. Als het IT-systeem van de gebruiker vervolgens wordt geformatteerd of opnieuw wordt geïnstalleerd, moet de gebruiker de browser-add-ons opnieuw installeren om Google Analytics weer uit te schakelen. Als de browser-add-on door u of een andere persoon die aan uw bevoegdheid kan worden toegeschreven, is verwijderd of gedeactiveerd, kunt u de browser-add-ons opnieuw installeren of opnieuw activeren.

Meer informatie en de door Google geldende methoden voor gegevensbescherming vindt u op https://www.google.com/intl/pt-BR/policies/privacy/ en http://www.google.com/analytics/terms/us.html . Google Analytics wordt uitgelegd in de volgende link https://www.google.com/analytics/.

Wettelijke basis voor verwerking

Art. 6 lid 1 AVG dient als wettelijke basis voor gegevensverwerkingen waarmee de gebruiker heeft ingestemd. Indien de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, zoals bijvoorbeeld het geval is wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de levering van goederen of voor het verlenen van een andere dienst, wordt de verwerking toegestaan op grond van artikel 6, lid 1; b AVG. Hetzelfde geldt voor dergelijke verwerkingen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van precontractuele maatregelen, bijvoorbeeld in het geval van vragen over producten of diensten.

Ons bedrijf is onderworpen aan een wettelijke verplichting waarbij de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is, bijv. voor het nakomen van fiscale verplichtingen, verwerking op basis van art. 6 lid 1 lit. c AVG. In zeldzame gevallen kan de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk zijn om de vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon te beschermen. Dit zou bijvoorbeeld het geval zijn als een bezoeker gewond is geraakt in het bedrijf en zijn naam, leeftijd, ziektekostenverzekeringsgegevens of andere essentiële informatie moet worden doorgegeven aan een arts, ziekenhuis of andere. Deze actie en de verwerking ervan zijn gebaseerd op art. 6 (1) lit. van de AVG.

Ten slotte kunnen gegevensverwerkingen gebaseerd zijn op artikel 6, lid 1, van de AVG-code. Deze rechtsgrond wordt gebruikt voor verwerkingen die niet onder een van de bovengenoemde rechtsgronden vallen, indien de verwerking noodzakelijk is voor de legitieme doeleinden van de entiteit of van een derde, tenzij de belangen of de fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen. Dergelijke verwerkingen zijn met name toegestaan omdat ze specifiek zijn vermeld door de Europese wetgever. Er wordt als een verondersteld gerechtvaardigd belang beschouwd als de betrokkene een klant van de verwerkingsverantwoordelijke is (overweging 47, lid 2, AVG).

Gerechtvaardigde belangen in het bedrijf en derden

Op basis van artikel 6, lid 1, van de AVG is het gerechtvaardigd belang om te ondernemen, zowel nu als in de toekomst, voor het welzijn van al haar werknemers en aandeelhouders.

Bewaartermijn van persoonsgegevens

Het criterium dat wordt gebruikt om de bewaartermijn van persoonsgegevens te bepalen, is de respectieve wettelijke bewaartermijn. Na het verstrijken van deze periode worden de betreffende gegevens gewist, voor zover deze niet noodzakelijk zijn voor het aangaan of uitvoeren van het contract.

Voorbeelden:

 • ● Verstrekking van persoonsgegevens als verplichte of contractuele verplichting;
 • ● Noodzakelijke vereiste om een contract aan te gaan;
 • ● Verplichting van de betrokkene om persoonsgegevens te verstrekken.

Gelieve te verduidelijken dat het verstrekken van persoonsgegevens gedeeltelijk wettelijk verplicht is (bijv. belastingvoorschriften) of ook kan voortvloeien uit contractuele clausules (bijv. informatie over de contractpartner). Soms kan het nodig zijn dat u ons persoonsgegevens verstrekt om een contract af te ronden, die vervolgens door ons bedrijf moeten worden verwerkt.

U (of onze klant) bent bijvoorbeeld verplicht om persoonsgegevens te verstrekken wanneer wij een contract met u sluiten.

Het niet verstrekken van persoonsgegevens heeft tot gevolg dat de overeenkomst niet wordt gesloten. Voordat de persoonsgegevens door de gebruiker worden verstrekt, moet de betrokkene contact opnemen met een medewerker. De werknemer maakt de betrokkene duidelijk of het verstrekken van de persoonsgegevens wettelijk of contractueel verplicht is of noodzakelijk is voor het sluiten van de overeenkomst, of er een verplichting bestaat om de persoonsgegevens te verstrekken en wat de gevolgen zijn van het niet verstrekken van gegevens voor de uitvoering van de overeenkomst.

Geautomatiseerde besluitvormers

Als verwerkingsverantwoordelijke maken wij geen gebruik van geautomatiseerde besluitvormers of geautomatiseerde profilering.

Wijzigingen in deze verklaring

Van tijd tot tijd zullen we dit privacybeleid bijwerken in het licht van feedback van bedrijven en klanten. We raden u aan om deze verklaring regelmatig door te nemen, zodat u op de hoogte bent van hoe ons bedrijf uw gegevens beschermt.

Contactgegevens

Ons bedrijf stelt uw opmerkingen over dit privacybeleid op prijs. Als u van mening bent dat ons bedrijf niet aan deze verklaring heeft voldaan, neem dan contact met ons op, zie het tabblad: Contacten op onze website.

® The Brick Wall and Properties Alle rechten voorbehouden.
Powered by Casafari CRM
(0) (0)
+351 21953 37 00
(Bellen naar landelijk vast netwerk)
+351 219 571 700
(Bellen naar landelijk vast netwerk)